Verðskrár

 

Fasteignagjöld

Uppfært í janúar 2019

 

Lóðarleiga 0,75%

 

Fasteignagjöld íbúðarhúsnæðis: A-skattflokkur 0,41%

Íbúðarhús og sumarbústaðir ásamt lóðum og lóðarréttindum, erfðafestulönd og jarðeignir sem eingöngu eru nýttar til landbúnaðar, mannvirki og útihús á bújörðum.

 

Fasteignagjöld stofnana: B-skattflokkur 1,32%

Sjúkra- og heilbrigðisstofnanir, skólar, íþróttahús o.fl. samanber reglugerð um fasteignaskatt nr.1160/2005

 

Fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis: C-skattflokkur 1,20%

Aðrar fasteignir en þær sem falla undir A og B flokk t.d. verslunar-, iðnaðar-, og skrifstofuhúsnæði ásamt lóðum og lóðarréttindum

 

Reglur um afslátt á fasteignaskatti í Eyjafjarðarsveit vegna 2019

 

1. gr.

Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Eyjafjarðarsveit er veittur afsláttur af fasteignaskatti, samkvæmt reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr., 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

 

2. gr.

Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Eyjafjarðarsveit sem búa í eigin íbúð og:

a)  eru 67 ára á árinu eða eldri eða

b)  hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar.

Afslátturinn nær eingöngu til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í.

 

3. gr.

Hjón og samskattað sambýlisfólk fær afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði 2. gr.  Ef um fleiri en einn íbúðareigenda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra.

Einnig er heimilt að lækka fasteignaskatt í allt að 3 ár hjá þeim sem flutt hafa úr eigin íbúð á öldrunarstofnun eða eiga áfram íbúð, sem ekki leigð út eða nýtt af skyldmennum.

 

4. gr.

Afslátturinn er hlutfallslegur og tekur tillit til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eigna- og fjármagnstekna ársins 2017, samkvæmt skattframtali 2018. Tekjumörk eru sem hér segir:

 

 Einstaklingar 2019 Breyting 
 0 – 2.881.149 kr.
6,17% 
 2.881.150 - 3.138.276 kr.            
6,17% 
 3.138.277 - 3.441.555 kr.
6,17% 
 3.441.556 - 3.760.218 kr.
6,17% 

 

 Hjón og samskattað sambýlisfólk 2019 Breyting 
 0 – 4.895.315 kr.
6,17% 
 4.895.316 - 5.335.949 kr.            
6,17% 
 5.335.950 - 5.849.105 kr.
6,17% 
 5.849.106 - 6.345.779 kr.
6,17% 

 

5. gr.

Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjenda er heimilt að víkja frá reglum varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs.

Hér er einkum átt við sérstök tilvik, s.s.:

• Þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega. 

• Ef um skyndilega örorku er að ræða sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna. 

• Þegar viðkomandi hefur flutt úr eigin íbúð á öldrunarstofnun en á íbúðina áfram, enda sé hún ekki leigð út eða nýtt af skyldmennum. Í slíkum tilvikum er heimilt að lækka fasteignaskatt í allt að 3 ár.

Umsóknir skv. þessari grein skulu afgreiddar af sveitarstjórn.

 

Förgun úrgangs og sorphirða

Uppfært í apríl 2019

 

1. gr.

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur ákveðið, sbr. heimild í samþykkt um sorphirðu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra nr. 541/2000, að leggja á gjald fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í sveitarfélaginu eins og nánar er kveðið á um í gjaldskrá þessari.

 

2. gr.

Gjaldið miðast við stærð og tegund íláta og fjölda tæminga. Hverjum húsráðanda er skylt að nota það ílát, sem sveitarstjórn ákveður og hentar magni úrgangs sem til fellur á hverjum stað sbr. heimild í 9. gr. samþykktar nr. 541/2000 um sorphirðu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra. Norðan Miðbrautar er lífrænum úrgangi safnað sérstaklega, en sunnan Miðbrautar gefst íbúum kostur á að kaupa jarðgerðartunnu með aðstoð sveitarfélagsins.

Þá er lagt á sérstakt gjald á búfjáreigendur til að standa straum af kostnaði við förgun dýraleifa og miðast gjaldið við að standa undir hluta af áætluðum kostnaði við förgunina fyrir hverja búfjártegund.

 

3. gr.

Á hverja íbúð greiðist sorphirðugjald sem ræðst af stærð íláta, staðsetningu og úrgangstegund:

 

Stærð tunnu

Almennur úrgangur:

240 l

360 l

660 l

1.000 l

  Sunnan Miðbrautar

20.137 kr.

27.222 kr.

43.213 kr.

60.303 kr.

  Norðan Miðbrautar

24.234 kr.

27.222 kr.

43.213 kr.

60.303 kr.

Flokkaður úrgangur:

240 l

360 l

660 l

1.000 l

  Endurvinnslutunna

12.424 kr.

15.908 kr.

23.965 kr.

28.463 kr.

  Lífrænn úrgangur

26.725 kr.

32.312 kr.

 

 

4. gr.

Á hvert frístundahús er lagt sorpeyðingargjald kr. 10.338 enda geti notendur þeirra losað sig við sorp á gámasvæði á vegum sveitarfélagsins.

Eigendur frístundahúsa geta samið um að sorp verði tekið hjá þeim á tímabilinu 1. júní – 31. ágúst, enda séu sorpílát þá höfð aðgengileg fyrir verktaka sem sjá um sorphirðuna. Sorphirðan fylgir þá sömu reglum og sorphirða sunnan Miðbrautar og skal greiða fyrir þjónustuna 50% af sorphirðugjaldi íbúða sunnan Miðbrautar í stað sorpeyðingargjaldsins.

 

5. gr.

Gjald fyrir eyðingu dýraleifa er lagt á heildarfjölda hverrar búfjártegundar samkvæmt búfjár-eftirlits¬skýrslu og er eftirfarandi:

- Nautgripir 482 kr./grip

- Sauðfé og geitfé 84 kr./grip

- Hross 129 kr./grip

- Grísir 325 kr./grip

 

6. gr.

Gjald fyrir sorphirðu og sorpeyðingu skal álagt og innheimt með fasteignaskatti og öðrum fast-eigna¬gjöldum og nýtur gjaldið lögveðs í fasteign þeirri sem það er lagt á, sbr. lög um tekju-stofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með síðari breytingum.

 

7. gr.

Gjaldskrá þessi er var staðfest af sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar 14. desember 2018, sbr. heimild í 8. gr. samþykktar um sorphirðu sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, nr. 541/2000 með síðari breytingum, sbr. einnig lög nr. 55/2003 með síðari breytingum, um meðhöndlun úrgangs, og lög nr. 7/1998 með síðari breytingum, um hollustuhætti og mengunarvarnir og tekur gildi við birtingu. Jafnframt fellur gjaldskrá sama efnis nr. 312/2018 úr gildi.

 

Fráveitu- og rotþróargjöld

Uppfært í apríl 2019

 

1. gr. 

Sveitarfélagið innheimtir árlega fráveitu- og rotþróargjöld skv. gjaldskrá þessari og samþykkt nr. 306/2008 um fráveitur í Eyjafjarðarsveit. Fráveitugjöld nefnast einnig holræsagjöld. 

Gjöldin skulu innheimt með fasteignagjöldum og njóta lögveðs í fasteign þeirri sem lagt er á, sbr. lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með síðari breytingum. 

 

2. gr. 

Fráveitugjöld

Af fasteignum í Eyjafjarðarsveit, sem liggja við vegi, götur eða opin svæði og tengjast fráveitulögnum sveitarfélagsins skal árlega greiða fráveitugjald, sbr. 16. gr. samþykktar nr. 306/2008 um fráveitur í Eyjafjarðarsveit. 

Holræsagjald skal vera 0,1% af fasteignamati húsa, mannvirkja, lóða og landa skv. lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001, með síðari breytingum. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald.

 

3. gr.

Rotþróagjöld

Fyrir hreinsun og tæmingu á rotþró í Eyjafjarðarsveit skal húseigandi greiða árlegt rotþróargjald, sbr. 17. gr. samþykktar nr. 306/2008, um fráveitur í Eyjafjarðarsveit, sem standa skal undir kostnaði við verkið. 

Þróargjald fyrir árið 2019 skal vera:

9.901 kr. fyrir þrær undir 1.800 l að rúmmáli

15.127 kr. fyrir þrær 1.801-3.600 l að rímmáli.

 

Heimilt er að innheimta aukagjald af þeim húseignum þar sem um óvenju mikinn kostnað er að ræða við hreinsun og tæmingu eða þegar um sérstaka rotþró við útihús er að ræða. Gjald þetta má þó aldrei vera hærra en svo að nemi sannanlegum kostnaði við verkið.

 

4. gr.

Gjaldskrá þessi var samþykkt af sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar 14. desember 2018 og tekur þegar gildi.

Gjaldskrá Freyvangs

Uppfært í júní 2019.

 

Húsaleiga Freyvangur

Leiga

Þrif

Leiga og þrif

Fundir, æfingar

6.000

4.000

10.000

Tónleikar, erfidrykkjur

20.000

10.000

30.000

Fermingarveislur

25.000

15.000

40.000

Ýmsar kvöldveislur

30.000

20.000

50.000

Brúðkaup, ættarmót

40.000

20.000

60.000

Ættarmót (2 sólarhringar)

60.000

20.000

80.000

Leiksýningar

15% af seldum miðum

 

Gjaldskrá félagslegrar heimaþjónustu 2019

Uppfært í ágúst 2019

 

1. gr.

Þjónustuþegar greiða fyrir aðstoð við almenn heimilisstörf, heimsendingu matar og akstur. Önnur þjónusta er gjaldfrjáls. 

Aldrei er innheimt fyrir meira en tíu klukkustunda þjónustu á hvert heimili á viku. Þjónusta umfram það er gjaldfrjáls.

 

2. gr. 

Gjald fyrir heimaþjónustu er reiknað út frá launataxta Einingar Iðju 128-1 að viðbættu 6% persónuálagi, 11,59% orlofi og 25% launatengdum gjöldum og uppfærist í ágúst ár hvert.

Gjald fyrir matarbakka uppfærist í ágúst ár hvert miðað við vísitölu neysluverðs 1. júlí. 

Gjald fyrir akstur tekur mið af aksturskostnaðir Ferðakostnaðarnefndar fjármálaráðuneytis í ágúst ár hvert.

 

Gjöld fyrir árið 2018 eru sem hér segir:

Heimaþjónusta 3.047 kr./klst.

Matarbakki 964 kr.

Akstur 110 kr./km

 

3. gr. 

Afsláttur er veittur af gjaldi heimaþjónustu miðað við tekjur þjónustuþega. Ekki er veittur afsláttur af gjaldi fyrir matarbakka né akstur. 

Tekjumörk eru ákvörðuð út frá framfærsluviðmiðum Tryggingastofnunar í ágúst ár hvert, þar sem þeir sem hafa tekjur undir framfærsluviðmiðum ásamt heimilisuppbót greiða ekki fyrir heimaþjónustu. Viðmiðunartekjur fyrir hjón og sambúðarfólk er hið sama og fyrir einstaklinga margfaldað með 1,5. Þeir sem hafa tekjur að 50% yfir viðmiðunartekjur greiða ⅓ af gjaldi, þeir sem hafa tekjur að 75% yfir viðmunartekjum greiða ½ af gjaldi og þjónustuþegar með tekjur umfram það njóta ekki afsláttar. 

 

Afsláttur heimaþjónustu 2018:

Tekjumörk einstaklinga

Tekjumörk hjóna/sambúðarfólks

Gjald

0 – 3.729.600

0 – 5.594.400

0 kr.

3.729.601 – 5.594.400

5.594.401 – 8.391.600

1.015 kr.

5.594.401 – 6.526.800

8.391.601 – 9.790.200

1.524 kr.

Tekjur yfir 6.526.800

Tekjur yfir 9.790.200

3.047 kr.

 

Árlega er kallað eftir tekjuupplýsingum. Kjósi þjónustuþegar af einhverjum ástæðum að skila ekki inn tekjuupplýsingum fyrir tilskilinn tíma greiða þeir fullt gjald. Berist gögn eftir tilskilnn frest tekur breyting gildi næsta mánuð á eftir. Þjónustuþegi skal tilkynna breytingar á högum sínum. 

 

4. gr. 

Gjöld eru innheimt mánaðarlega, í næsta mánuði eftir að þjónusta er innt af hendi.

Gjaldskrá íþróttamiðstöðvar 2019

Uppfært í janúar 2019

 

Sund og

líkamsrækt

Fullorðnir

Unglingar (18-19 ára)

Börn 6-17 ára

Eldri borgarar 67+

Eitt skipti

     800 kr.

     400 kr.

    250 kr.

    250 kr.

10 miðar

  4.500 kr.

 

 

 

30 miðar

  9.000 kr.

 

 

 

Árskort

32.000 kr.

18.000 kr.

  2.500 kr.

  2.500 kr.

Öryrkjar fá frítt í sund

Sundföt leiga

600 kr.

Handklæði leiga

600 kr.

 

Íþróttasalur - leiga

Ein klukkustund  7.500 kr.

Tvær klukkustundir 11.000 kr. og klukkutíminn eftir það 3.500 kr.

Fastur tími í sal yfir veturinn 6.000 kr.

Ef greitt er fyrir allan veturinn í einu  -10%, ef greitt er fyrir eina önn í einu -5%

 

Gjaldskrá félagsmiðstöðin Hyldýpi

Uppfært í janúar 2019

 

Félagsmiðstöðin Hyldýpi - Leiga

Klukkustund  2.000 kr.

Tvær klukkustundir 3.500 kr. og klukkutíminn umfram það 500 kr.

 

 

Gjaldskrá Laugarborgar

Uppfært í júní 2019

 

Húsaleiga Laugarborg

Leiga og þrif

Salarleiga hálfur dagur

40.000

Salarleiga heill dagur

75.000

Salarleiga kvöldskemmtun

75.000

Helgarleiga

120.000

Innifalið: salarleiga, leirtau, þrifa á sal eftir veislu, aðgangur að eldhúsi, aðgangur að skjávarpa og hljóðkerfi.

Gjaldskrá leikskólans Krummakots 2019-2020

Uppfært í ágúst 2019

 

Ath. Við verðin bætist foreldrafélagsgjald sem rukkað er á síðasta gjalddaga. 

 

Á leikskólanum Krummakoti er veittur systkinaafsláttur af dvalargjaldi séu foreldrar með fleiri en eitt barn á leikskólanum og er hann reiknaður svo:

Yngsta barn fullt gjald

30% afsláttur er veittur fyrir annað barn

60% afsláttur fyrir þriðja barn 

100% afsláttur fyrir fjórða barn. 

 

Til að njóta afsláttarf þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili. Tenging er á milli leikskóla, daggæslu og frístundar. 

 

Tveir gjaldflokkar eru á leikskóla Eyjafjarðarsveitar. 

 

Almennt gjald:

Giftir foreldrar - foreldrar í sambúð

Lengd vistar

Dvalargjald

 m. morgunhr.

m. hádegisverði

með fullu fæði

4

klst

11.364

13.016

 

4,5

klst

12.785

14.437

5

klst

14.205

15.857

19.163

 

5,5

klst

15.626

17.278

20.584

6

klst

17.046

18.698

22.004

6,5

klst

18.467

20.119

23.425

7

klst

19.887

 

26.497

7,5

klst

21.308

27.918

8

klst

22.728

29.338

8,5

klst

24.149

30.759

9

klst

25.569

32.179

 

 

Lægra gjald 33% afsláttur:

Einstæðir foreldrar - Báðir foreldrar í námi - Báðir foreldrar atvinnulausir -  Annað foreldri í námi og hitt foreldrið atvinnulaust 

Lengd vistar

Dvalargjald

 m. morgunhr.

m. hádegisverði

með fullu fæði

4

klst

7.576

9.228

 

 

4,5

klst

8.523

10.175

5

klst

9.470

11.122

14.428

5,5

klst

10.418

12.070

15.376

6

klst

11.365

13.017

16.323

6,5

klst

12.312

13.964

17.270

7

klst

13.259

 

19.869

7,5

klst

14.206

20.816

8

klst

15.153

21.763

8,5

klst

16.100

22.710

9

klst

17.047

23.657

 

Þær forsendur sem þarf að uppfylla til að falla í lægri gjaldflokkinn eru eftirfarandi:

 

Foreldrar í námi þurfa að sýna fram á skólagöngu sína með skólavottorðum í byrjun hverrar annar. Á vottorðinu þarf að koma fram að viðkomandi sé í fullu námi sem varir að minnsta kosti í eitt ár. Í lok annar þarf að skila staðfestingu um námsframvindu.

 

Foreldrar sem slíta samvist eða skilja og óska eftir lægra leikskólagjaldi þurfa að sýna fram á slit hjúskapar eða sambúðar með vottorði frá sýslumanni

 

Foreldrar sem eru atvinnulausir og falla undir lægra gjaldið verða að skila vottorði frá Vinnumálastofnun um hver mánaðamót.

 

Lækkun á gjaldi kemur til framkvæmda 1. dag næsta mánaðar eftir framvísun vottorðs. 

Gjaldskrá mötuneytis Hrafnagilsskóla 2018-2019

Uppfært 2019 

 

Nemendur í 1.-7. bekk greiða 381 kr. pr. máltíð. 

Nemendur í 8.-10. bekk greiða 470 kr. pr. máltíð. 

Ávaxta- og grænmetisáskrift er 47 kr. pr. dag. 

 

Innheimt er með jöfnum greiðslum mánaðarlega sep-apr (8 skipti).

Við síðasta gjalddaga (apríl) bætist foreldrafélagsgjald. 

 

2019-2020

 

 

Með ávaxtaáskrift

Án ávaxtaáskriftar

 

Bekkur

Fj. daga

Heildarverð

Verð pr. Gjalddaga

Heildarverð

Verð pr. Gjalddaga

 
 

1.

174

74.472

9.309

66.294

8.287

 

2.

174

74.472

9.309

66.294

8.287

 

3.

174

74.472

9.309

66.294

8.287

 

4.

174

74.472

9.309

66.294

8.287

 

5.

174

74.472

9.309

66.294

8.287

 

6.

174

74.472

9.309

66.294

8.287

 

7.

169

72.332

9.042

64.389

8.049

 

8.

174

89.958

11.245

81.780

10.223

 

9.

174

89.958

11.245

81.780

10.223

 

10.

170

87.890

10.986

79.900

9.988

 

 

Systkinaafsláttur er veittur af gjaldskrá mötuneytis þar sem tvö elstu systkini greiða fullt gjald, þriðja barn greiðir hálft gjald og ekki er greitt fyrir fleiri systkini. Byggir það á fjölda samtals í grunn- og leikskóla. 

 

Til að njóta afsláttarf þurfa börnin að vera skráð á kennitölu sama forráðamanns og með sameiginlegt lögheimili. 

 

Gjaldskrá tjaldsvæðis Eyjafjarðarsveitar

Uppfært 2019

 

Tjaldsvæði

Fullorðnir

(Frítt fyrir börn 0-17 ára í fylgd með fullorðnum)

Þráðlaust internet

(wi-fi)

Ein nótt

1.200,-  á mann

1 dagur

500,-

Umfram eina nótt

800,-  á mann

2 dagar

750,-

Rafmagn

700,-  á sólarhring

3 dagar

1.000,-

Gistináttaskattur

333,-  nóttin per einingu, þ.e. tjald/fellihýsi/tjaldvagn/húsbíl o.þ.h.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjaldskrá Tónlistaskóla Eyjafjarðar

Gjaldskrá Tónlistaskóla Eyjafjarðar má nálgast á heimasíðu skólans undir skólagjöld. 

 

Gjaldskrá vegna framkvæmdaleyfis og skipulagsvinnu 2018

Uppfært 2018

 

1. gr.

Meginreglur.

Gjaldskráin byggir á þeirri meginreglu að aðili sem óskar eftir breytingu á aðal- og/eða deiliskipulagi skuli greiða þann kostnað sem breytingin hefur í för með sér. Í því felst að umsækjandi greiðir kostnað vegna nýrra uppdrátta, breytinga á uppdráttum, auglýsinga og kynninga vegna málsins. Skipulagsnefnd getur ákveðið að falla frá gjaldtöku ef skipulagsvinna á vegum sveitarfélalagsins er yfirstandandi eða fyrirhuguð á svæðinu, eða skipulagsáætlun þarfnast breytinga af öðrum ástæðum, enda hafi það ekki í för með sér viðbótarkostnað fyrir sveitarfélagið.

Ef kostnaður vegna vinnu skipulagsfulltrúa eða aðkeyptrar vinnu er verulegur umfram viðmiðunargjald, vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja til viðbótar tímagjald skipulagsfulltrúa, sem er kr. 10.939.-, eða gjald skv. reikningi.

 

2. gr.

Skilgreiningar

Umsýslu- og auglýsingakostnaður: kostnaður sveitarfélagsins við afgreiðslu umsóknar, birtingar auglýsinga og annarrar umsýslu.

Breytingarkostnaður: kostnaður sem fellur til innan sveitarfélagsins við gerð nýs deiliskipulags eða breytingar á gildandi aðal- eða deiliskipulagsuppdráttum.

Lagatilvitnanir: þar sem vitnað er til ákveðinnar greinar í lögum er átt við skipulagslög nr. 123/2010.

 

3. gr.

Kostnaður vegna aðalskipulagsbreytinga

3.1.Verulegar breytingar

Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 36. gr., viðmiðunargjald

kr. 109.394

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 36. gr.

kr.   72.930

3.2.Óverulegar breytingar

Breyting á aðalskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 36. gr., viðmiðunargjald

kr.   72.930

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 36. gr.

kr.   24.310

 

4. gr.

Kostnaður vegna deiliskipulags

4.1.Nýtt deiliskipulag

Nýtt deiliskipulag, sbr. 2. mgr. 38. gr.

vinna skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 38. gr.

kr    72.930

4.2.Verulegar breytingar

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 1. mgr. 43. gr.

vinna skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 1. mgr. 43. gr.

kr    72.930

4.3.Óverulegar breytingar

Breyting á deiliskipulagsuppdrætti, sbr. 2. mgr. 43. gr.

vinna skv. reikningi

Umsýslu- og auglýsingakostnaður, sbr. 2. mgr. 43. gr.

kr    72.930

5. gr.

Kostnaður vegna grenndarkynningar

Grenndarkynning, sbr. 44. gr., viðmiðunargjald

kr.   24.310

 

6. gr.

Kostnaður vegna einstakra framkvæmda

Afstöðumynd

kr.   24.310

Yfirlitsmynd

kr.   24.310

Leyfi fyrir einstökum framkvæmdum, sbr. 1. mgr. 57. gr.

kr.   24.310

 

7. gr.

Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis

Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald

kr. 109.394

Framkvæmdaleyfi - aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald

kr. 48.620

Mælingar vegna magntöku o.þ.h.

vinna samkvæmt reikningi

Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi

kr.   24.310

 

8. gr.

Gjaldtökuheimild og breytingar á fjárhæð

Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Gjöld miðast við byggingarvísitölu í janúar 2018  skv. grunni frá 2010 (112,3 stig) og uppreiknast í janúar ár hvert til samræmis við breytingar á henni.

 

Gjaldskrá vegna byggingaleyfis 2018

Uppfært 2018

 

1. gr. – Almennt 

Við útgáfu byggingarleyfis í Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahreppi og Svalbarðs-strandarhreppi eða vegna annarrar þjónustu sem byggingarfulltrúi veitir skal greiða þau gjöld sem gjaldskrá þessi kveður á um. 

 

Innifalið í byggingarleyfisgjaldi er yfirferð teikninga, útmæling innan byggingarreits, lögboðið byggingareftirlit meðan á framkvæmdum stendur, útgáfa byggingarstigsvottorða og öryggis- og lokaúttekt. 

 

2. gr. – Byggingarleyfisgjald 

 

Gjaldið skiptist í afgreiðslugjald og fermetragjald eins og fram kemur í eftirfarandi töflu:

Tegund byggingar:

Afgreiðslugjald

Fermetragjald

Íbúðarhúsnæði, bílgeymslur og gistihús

kr. 95.771-

kr. 240-

Stofnanir, verslunar- og þjónustuhús

kr. 95.771-

kr. 120-

Frístundahús

kr. 71.829-

kr. 240-

Gripahús, iðnaðarhús og sérbyggðar bílgeymslur

kr. 71.829-

kr. 96-

Vélageymslur, gróðurhús og loðdýrahús

kr. 71.829-

kr. 60-

Aðstöðuhús, geymslur, gestahús og sambærilegt

kr. 35.914-

kr. 240-

 

Vegna viðbygginga við áður byggð hús skal greiða 35.914 kr. afgreiðslugjald og fermetragjald samkvæmt töflu. 

Vegna breytinga á húsnæði, þegar húsnæði er ekki stækkað, skal greiða samkvæmt tímagjaldi sbr. 3. gr. en þó að hámarki kr. 95.771-.

 

3. gr. – Önnur afgreiðslu- og þjónustugjöld 

Úttekt vegna leiguhúsnæðis (hver úttekt)

kr. 29.929-

Endurnýjun byggingarleyfis án breytinga á teikningum

kr. 17.957-

Yfirferð eignaskiptayfirlýsinga

kr. 17.957-

Úttekt vegna byggingarstjóra- og meistaraskipta

kr. 17.957-

Stöðuleyfi vegna hjólhýsa, gáma o.þ.h.

kr. 11.972-

Stofnun fasteignar/lóðar, ein lóð

kr. 11.972-

Stofnun fasteigna/lóða, hver lóð umfram eina

kr. 5.985-

Úttekt vegna nýrra rekstrarleyfa

kr. 17.957-

Úttekt vegna endurnýjunar á rekstrarleyfum

kr. 5.985-

 

Aðkeypt vinna við yfirferð séruppdrátta greiðist af umsækjanda/framkvæmdaraðila samkvæmt reikningi frá verksala. 

Fyrir vinnu sem ekki er innifalin í byggingarleyfisgjaldi eða ef kostnaður vegna vinnu byggingarfulltrúa er verulegur umfram viðmiðunargjald, vegna umfangs verksins, er heimilt að leggja til viðbótar tímagjald byggingarfulltrúa, sem er kr. 10.774-.

 

4. gr. – Breytingar á fjárhæð gjalda 

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í janúar 2018, sem var 136,5 stig og tekur breytingum um áramót eftir byggingarvísitölu janúarmánaðar hvers árs. 

 

Gjaldskráin hefur verið samþykkt á fundum sveitarstjórna sveitarfélaganna sem eiga aðild að Byggingarfulltrúaembætti Eyjafjarðarsvæðis og tekur gildi við auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda.

Gjaldskrá vegna gatnagerðar 2018

Uppfært 2019

 

Greiðsluskilmálar gatnagerðargjalda 2019

Lóðargjald m.v. jan 2019

Einbýli

Viðbót v/grundunar

Samtals

Greiðsluskilmálar

3.079.889

2.920.111

6.000.000

Við samning

50%

1.539.944

1.460.056

3.000.000

3 mán eftir úthlutun

25%

769.972

730.028

1.500.000

6 mán eftir úthlutun

25%

769.972

730.028

1.500.000

Alls

3.079.889

2.920.111

6.000.000

 

 

 

 

Síðast uppfært 15. október 2019
Getum við bætt efni síðunnar?